Petra Toboříková

Informatika

Informatika je vědní obor zabývající se zkoumáním zákonitostí vzniku a přenosu informací. Lze ji rozdělit do tří kategorií. První je informatika kybernetická (matematická), která zkoumá informaci a informační komunikaci jako fyzikální jev. Informační komukací ve společnosti se zabývá informatika sociální a třetí nejrozsáhlejší kategorií je informatika vědní. Ta studuje procesy získávání, uchovávání, zpracování, transformace, sdělování a využívání informací a dále vypracovává jejich teorii a historii, metodiku a organizaci, jakož i využití ve vědě a technice.

Informatika je nedílnou součástí vzdělávacího systému, konkrétně Rámcových vzdělávacích programů. Vystupuje zde jako průřezové téma Informační a komikační technologie a také jako samostatný předmět.

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz