Petra Toboříková

Maturita

Na jaře 2013 budou studenti maturovat ve společné části ze dvou povinných předmětů - českého jazyka a jako druhý předmět mají na výběr matematiku nebo občanský a společenskovědní zákad.

Do budoucna se počítá ve společné části maturity i s možností maturity z informatiky.

Maturitní zkouška z informatiky bude obsahovat část teoretickou - didaktický test a praktickou - používání výpočetní techniky k řešení problémů a ke zpracování dat pomocí software, jehož ovládání si žák osvojil během studia na SŠ.

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz